top of page

REGULAMIN

ZAMAWIAJĄC PRODUKTY OBJĘTE USTAWĄ TPD OŚWIACZASZ, ŻE JESTEŚ ZAREJESTROWANYM PRZEDSIĘBIORCĄ, PROWADZISZ WŁASNĄ FIRMĘ LUB DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. ZAMÓWIENIA TE WYMAGAJĄ PODANIA NUMERU NIP, BEDĄ WERYFIKOWANE PRZED REALIZACJĄ.

REGULAMIN PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ EPETY.PL § 1 DEFINICJE 1. EPETY.PL PUNKT SPRZEDAŻY ,SIEDZIBA GŁÓWNA UL.3 MAJA 29 KATOWICE 2. 2. EPETY.PL- prowadzona przez FIRME SATERNUS-STANKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w języku polskim, angielskim oraz czeskim platforma handlowa on-line, przeznaczona do dokonywania Rezerwacji Towarów, w ramach której świadczone są inne usługi związane z Rezerwacjami. 3. Towar – rzeczy, które mogą być przedmiotem Rezerwacji zgodnie z niniejszym Regulaminem; 4. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która podejmuje działania zmierzające do Rezerwacji Towaru w ramach EPETY.PL 5. Firma – przedsiębiorca udostępniający Towary do Rezerwacji w ramach EPETY.PL, który zawarł umowę o współpracę z FIRMĄ SATERNUS-STANKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; 6. Rezerwacja – procedura rezerwowania konkretnego Towaru w celu jego ewentualnego późniejszego nabycia na warunkach z dnia dokonania Rezerwacji; 7. Konto – prowadzone dla Klienta przez FIRME SATERNUS-STANKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach WSPÓŁPRACY Z FIRMA SATERNUS-STANKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8. Rejestracja – procedura zakładania Konta W SERWISIE § 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Klientów z EPETY.PL 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na EPETY.PL w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. 3. FIRMA SATERNUS-STANKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych usług w odrębnych regulaminach. 4. Firma SATERNUS-STANKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów z EPETY.PL zapisywane są na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie EPETY.PL na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. EPETY.PL wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji EPETY.PL 6. EPETY.PL oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. 7. Warunkiem technicznym korzystania z EPETY.PL jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 27 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą język Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. 8. Klienci mają możliwość: 1) korzystania z EPETY.PL bez dokonywania rejestracji bądź logowania, lub 2) dokonania rejestracji w EPETY.PL za pomocą dostępnych narzędzi i logowania się na EPETY.PL z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji w EPETY.PL 9. EPETY.PL może być użyta tylko w sposób i w celach prawnie dozwolonych. 10. EPETY.PL służy Rezerwacji Towarów. Zakazane jest wykorzystywanie EPETY.PL rezerwacji Towarów przez osoby poniżej 18 roku życia. 11. Zakazane jest wykorzystywanie EPETY.PL do sprzedaży Towarów, w tym sprzedaży na odległość oraz osobom poniżej 18 roku życia, a także do reklamy Towarów niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 12. Towary na EPETY.PL kryteria wynikające z przepisów prawa. 13. EPETY.PL .PL postara się aby Firmy stosowały się do zapisów Regulaminu oraz uwzględniały obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności dotyczące obrotu papierosami elektronicznymi i pojemnikami zapasowymi, obrotu z konsumentami i wynikające z nich obowiązki informacyjne. 14. Korzystanie z EPETY.PL wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu. § 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. F.M.S świadczy za pośrednictwem EPETY.PL .PL usługi drogą elektroniczną obejmujące: 1) prowadzenie konta Klienta; 2) obsługę procesu Rezerwacji Towarów w zakresie wynikającym z Regulaminu; 3) newsletter; 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w EPETY.PL zawierana jest na czas nieoznaczony i nie podlega opłatom. 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na obsłudze procesu Rezerwacji Towarów ma charakter jednorazowy i ulega wygaśnięciu z chwilą dokonania Rezerwacji. 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i nie podlega opłatom. 5. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 6. F.M.S zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu. 7. Usługa Prowadzenie konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach EPETY.PL umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji Rezerwacji oraz historii Rezerwacji już zrealizowanych. 8. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia konta Klienta F.M.S , przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia konta Klienta przez F.M.S , konto Klienta zostanie usunięte bez zbędnej zwłoki. 9. Usługa dokonania Rezerwacji polega na umożliwieniu przez F.M.S Klientom zarówno posiadającym, jak i nie posiadającym konta Klienta, zarezerwowania Towarów na EPETY.PL zasadach opisanych w Regulaminie. 10. F.M.SM jest uprawniona do zablokowania dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę F.M.S, Firmy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej EPETY.PL czy innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych. F.M.S zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. 11. Z usługi newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez F.M.S na EPETY.PL Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez F.M.S . 12. Usługa newsletter polega na przesyłaniu przez F.M.S na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Towarach, których reklama nie jest zakazana. Newsletter przesyłany jest przez F .M.S do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji. 13. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w koncie Klienta. 14. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez F.M.S przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej. 15. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do F.M.S na adres poczty elektronicznej EPETY.PLKATOWICE@GMAIL.COM stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się F.M.S z oświadczeniem woli Klienta. 16. Z zastrzeżeniem ust. 16, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez F.M.S w trybie natychmiastowym gdy: 1) Klient narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Klienta odrębnych regulaminów Usług, 2) stwierdzono podanie przez Klienta danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niepełnych lub też danych innych osób, 3) działania lub zaniechania Klienta negatywnie wpływają na dobre imię F.M.S lub w inny sposób istotnie szkodzą F.M.S 17. W innych niż wskazane powyżej w ust. 15 sytuacjach F.M.S uprawniona jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. F.M.S wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji. 18. Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych odstąpić bez podania przyczyny. 19. Klient może odstąpić od umowy o świadczenie usług elektronicznych poprzez złożenie F.M.S oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres F.M.S , za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres F.M.S . Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony na EPETY.PL pod adresem: Formularz odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. F.M.S niezwłocznie prześle Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania formularza złożonego za pośrednictwem EPETY.PL 20. Po odstąpieniu od umowy o świadczenie usług elektronicznych lub upływie okresu wypowiedzenia Użytkownik traci dostęp do Konta, w tym również znajdujących się w nim danych, a ich przywrócenie nie jest możliwe. 21. Prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 10) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 12) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 13) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 22. Klient może zgłosić FMS reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez FMS . Reklamacja może być z ł o ż o n a w f o r m i e e l e k t r o n i c z n e j i p r z e s ł a n a n a a d r e s EPETY.KONTAKT@GMAIL.COM . W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. FMS niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni roboczych rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi. § 4 REJESTRACJA 1. W celu utworzenia konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji. 2. Rejestracja nie jest konieczna do dokonania Rezerwacji. 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez FMS na PLATFORMIE EPETY.PL i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do FMS poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło. 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez F.M.S oraz inne wymagane prawem informacje. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych. 6. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Klienta w procesie rejestracji danymi, w tym adresami e-mail innych osób. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania umowy prowadzenia konta Klienta. 7. Klient nie może korzystać ze swojego Konta w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem w sposób zakłócający korzystanie z tych usług innym Klientom, jak również dostarczać treści o charakterze bezprawnym. 8. Klientowi nie wolno udostępniać konta innym osobom do korzystania, w szczególności ujawniać hasła dostępowego. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować FMS , jeśli dane dostępowe do konta zostały przejęte przez osoby trzecie i w miarę możliwości wyjaśnić okoliczności ich przejęcia. § 5 PROCES REZERWACJI 1. W celu dokonania Rezerwacji za pośrednictwem EPETY.PL oraz w celu korzystania z innych usług związanych z Rezerwacjami, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej lub konto Klienta na EPETY.PL. 2. Informacja o Towarach przedstawiona na EPETY.PL stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Stanowi ona informację o Towarach możliwych do nabycia po złożeniu Rezerwacji przez Klienta oraz zaproszenie do składania Rezerwacji. 3. Informacja o cenie brutto Towaru nie stanowi oferty. Jednakże w razie podjęcia przez Klienta po zrealizowaniu Rezerwacji decyzji o nabyciu zarezerwowanych Towarów, Klient nabywa Towary po cenie brutto z dnia dokonania Rezerwacji . 4. Wszystkie Towary na EPETY.PL nowe i nieużywane. 5. Wszystkie Towary na EPETY.PL pozbawione wad. 6. Złożenie Rezerwacji za pośrednictwem EPETY.PL od Klienta: 1) w przypadku Klientów zarejestrowanych w EPETY.PL zalogowania się przez Klienta do posiadanego konta na EPETY.PL) 2) w przypadku Klientów niezarejestrowanych – podania niezbędnych danych takich jak: adres e-mail oraz adres rozliczeniowy. Skuteczność tak złożonej Rezerwacji może być uzależniona od mechanizmów służących do potwierdzenia tożsamości polegających na kliknięciu w link nadesłany na adres poczty elektronicznej podany w czasie dokonywania Rezerwacji; 3) złożenia oświadczenia woli, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia; 4) złożenia oświadczenia woli, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Rezerwacji obecnych i przyszłych zawartych za pośrednictwem FMS 5) uiszczenia opłaty za rezerwację Towaru, która odpowiada wysokości ceny brutto Towaru powiększonej o koszt przesyłki Towaru do miejsca odbioru i ewentualnego nabycia Towaru, w terminie 7 dni od dnia, w którym Klient zgodnie z § 5 ust. 8 Regulaminu zarezerwował Towar i wybrał przycisk „Rezerwuję i płacę”, chyba, że Klient wybrał jeden ze sposobów dokonania opłaty za Rezerwację, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 i 3 Regulaminu. 7. Cena brutto Towaru widoczna. a co za tym idzie opłata za Rezerwację podana jest w walucie PLN (złoty polski) , przy czym opłata za rezerwację nie może być dokonana w walucie EUR (euro) jeżeli Klient jako miejsce odbioru i ewentualnego nabycia wskazał sklep stacjonarny Firmy . 8. Klient chcąc dokonać Rezerwacji wybiera Towar, którym jest zainteresowany. Wybór Towaru do Rezerwacji następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" na karcie Towaru. Klient po zakończeniu wybierania Towaru do Rezerwacji, wskazuje miejsce odbioru i ewentualnego nabycia Towaru oraz formę dokonania opłaty za Rezerwację, a następnie dokonuje Rezerwacji, wybierając przycisk „Rezerwuję i płacę”. Każdorazowo przed przesłaniem zarezerwowanego Towaru do miejsca odbioru i ewentualnego nabycia wskazanego przez Klienta, Klient jest informowany o łącznej wysokości opłaty za Rezerwacje. 9. Po dokonaniu Rezerwacji, Firma przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jej dokonania. 10. Następnie, po potwierdzeniu dokonania Rezerwacji, Firma przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu Rezerwacji do realizacji. 11. W przypadku braku Towaru, na który Klient złożył Rezerwację, Firma informuje o tym fakcie Klienta dzwoniąc na podany przez Klienta numer telefonu - podczas składania przez Klienta rezerwacji – informując, że Firma nie może potwierdzić złożonej rezerwacji, ewentualnie wskazując wydłużony czas oczekiwania na potwierdzenie Rezerwacji Towaru albo odsyła Klienta do złożenia Rezerwacji na inny Towar na EPETY.PL. W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z Rezerwacji informując o tym Firmę, wyrazić zgodę na wydłużony termin oczekiwania na potwierdzenie Rezerwacji Towaru lub złożyć nową Rezerwację na inny Towar. 12. Złożona Rezerwacja nie stanowi oferty i nie zobowiązuje Klienta do nabycia zarezerwowanego Towaru. Ewentualna decyzja o nabyciu zarezerwowanego Towaru zostaje podjęta przez Klienta po zapoznaniu się z zarezerwowanym Towarem po jego przesłaniu do miejsca odbioru i ewentualnego nabycia Towaru. 13. W przypadku podjęcia przez Klienta po zapoznaniu się z zarezerwowanym Towarem decyzji o jego nabyciu, opłata za Rezerwację w części przekraczającej koszt przesyłania do miejsca odbioru i ewentualnego nabycia zostanie zaliczona na poczet ceny brutto nabytych Towarów. Zarezerwowane Towary, których Klient nie zdecyduje się nabyć, powinny być odesłane przez Klienta na adres Firmy zgodnie z § 8 Regulaminu. Opłata za Rezerwację nie znajdująca pokrycia ani w kosztach przesłania do Klienta zarezerwowanego Towaru, ani w cenie brutto nabytych Towarów, zostanie zwrócona Klientowi na zasadach określonych w § 8 Regulaminu. 14. Jeżeli po zapoznaniu się z zarezerwowanym Towarem, Klient nie zdecyduje się na nabycie tego Towaru, powinien go odesłać na adres Firmy zgodnie z § 8 Regulaminu. W takim przypadku zostanie Klientowi zwrócona opłata za Rezerwację na zasadach określonych w § 8 Regulaminu. 15. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Firmę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 16. Firma ma prawo do anulowania Rezerwacji: 1) w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 - jeżeli Klient nie uiścił Opłaty za Rezerwację w terminie wskazanym w § 5 ust. 6 pkt 5 Regulaminu; 2) w przypadku, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 Regulaminu – jeżeli Klient, pomimo ustalenia z nim drugiego terminu przesłania zarezerwowanego Towaru do miejsca odbioru i ewentualnego nabycia zgodnie z procedurą przewidzianą w § 7 ust. 5 Regulaminu, jest ponownie nieobecny pod wskazanym przez niego adresem; 3) w przypadku, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 Regulaminu – jeżeli Klient, pomimo otrzymania od Firmy informacji o przesłaniu zarezerwowanego Towaru do wskazanego przez Klienta sklepu stacjonarnego Firmy, nie stawi się we wskazanym sklepie celem zapoznania się z zarezerwowanym Towarem w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji. 17. Firma niezwłocznie przekaże Klientowi informację o anulowaniu Rezerwacji na adres e-mail podany przez Klienta przy dokonywaniu Rezerwacji (w przypadku klientów niezarejestrowanych lub na adres e-mail podany przy rejestracji Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych § 6 OPŁATA ZA REZERWACJĘ 1. Opłata za Rezerwację dokonywana jest na rzecz Firmy. 2. Klient może wybrać następujący sposób dokonania opłaty za Rezerwację: 1) przelew bankowy na rachunek bankowy Firmy (w tym przypadku przesłanie zarezerwowanego Towaru do miejsca odbioru i ewentualnego nabycia zostanie dokonane po przesłaniu Klientowi przez Firmę potwierdzenia przyjęcia Rezerwacji oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Firmy); 2) gotówką (w tym przypadku przesłanie zarezerwowanego Towaru do miejsca odbioru i ewentualnego nabycia zostanie dokonane po przesłaniu Klientowi przez Firmę potwierdzenia przyjęcia Rezerwacji); 3) płatność w Sklepie Stacjonarnym Firmy (w tym przypadku przesłanie zarezerwowanego Towaru do miejsca odbioru i ewentualnego nabycia zostanie dokonane po przesłaniu Klientowi przez Firmę potwierdzenia przyjęcia Rezerwacji). § 7 SPOSÓB PRZESŁANIA ZAREZERWOWANEGO TOWARU DO MIEJSCA ODBIORU I EWENTUALNEGO NABYCIA 1. Miejsce odbioru i ewentualnego nabycia, do którego jest przesyłany zarezerwowany Towar może znajdować się wyłącznie na terytorium Europy . 2. Firma jest zobowiązana przesłać zarezerwowany Towar bez wad oraz spełniający kryteria wynikające z przepisów prawa. 3. Firma zamieszcza na PLATFORMIE informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do przesłania zarezerwowanego Towaru do miejsca odbioru i ewentualnego nabycia oraz realizacji Rezerwacji. 4. Zarezerwowane Towary są przesyłane do wskazanego przez Klienta w formularzu Rezerwacji miejsca odbioru i ewentualnego nabycia za pośrednictwem dostawcy. 5. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy dokonywaniu Rezerwacji jako miejsce odbioru i ewentualnego nabycia, pracownik dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zarezerwowanego Towaru do Firmy przez dostawcę, Firma skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt przesłania zarezerwowanego Towaru do miejsca odbioru i ewentualnego nabycia. § 8 ZWROT 1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo zwrotu zarezerwowanego Towaru oraz prawo odstąpienia od umowy sprzedaży (dalej „zwrot”) w terminie 14 dni od dnia odebrania Towaru. 2. Klient może dokonać zwrotu poprzez złożenie Firmie oświadczenia o zwrocie. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Firmy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Firmy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem: Formularz zwrotu lub przesłany wraz z potwierdzeniem dokonania Rezerwacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Firma niezwłocznie prześle Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania formularza złożonego za pośrednictwem EPETY.PL. W razie Zwrotu Towarów Firma zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności związane ze zwracanymi Towarami, z tym zastrzeżeniem, że w zakresie kosztów przesłania Firma zwróci Klientowi koszt najtańszego zwykłego sposoby przesłania oferowanego przez Firmę. Zwrot płatności nastąpi w terminie 10 dni od dnia odebrania przez Firmę zwróconych Towarów. 4. W wypadku zwrotu Klient będący konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 5. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Firma informuje Klienta będącego konsumentem o kosztach zwrotu rzeczy FIRMY 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 7. Firma dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 8. Zwrot nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 1) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. § 9 RĘKOJMIA 1. Firma zapewnia Towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych. Firma jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Firma niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Firmę albo Firma nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. 3. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Firmę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Firmę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. 4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. 5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 6. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. 7. Firma jest obowiązana wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 8. Firma może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z innym możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Firma może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego Towaru. 9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Firmy dostarczyć Towar wadliwy na adres Firmy. 10. Firma odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. 11. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 10. 12. W terminach określonych w ust. 11 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Towary sprzedanego. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady. 13. Wszelkie reklamacje związane z Towarem, Klient może kierować na adres Firmy, w tym na adres poczty elektronicznej Firmy. 14. Firma w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta. § 10 GWARANCJA 1. Towary sprzedawane przez Firmę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora na okres do 30 dni roboczych od dostarczenia produktu do Klienta. 2. Informacja o gwarancji zostanie przekazana Klientowi wraz z Towarem. § 11 ZGŁASZANIE ZAGROŻENIA LUB NARUSZENIA PRAW 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić FMS o potencjalnym naruszeniu. § 12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Rolę Administratora danych osobowych w stosunku do danych osobowych podanych przez Klientów pełni FMS, a po przekazaniu danych zgodnie z ust. 4 podmioty wskazane w tym paragrafie. 2. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu świadczenia tym Klientom przez FMS usług drogą elektroniczną oraz realizacji Rezerwacji Towarów przez Firmę. 4. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim wykonującym czynności związane ze świadczeniem usług przez FMS oraz realizacją Rezerwacji Towarów, w tym w szczególności: Firmom, operatorowi płatności, dostawcy, podmiotowi świadczącemu usługi infolinii. 5. Klient przekazuje swoje dane osobowe FMS dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia dokonanie Rezerwacji, w przypadku dokonywania Rezerwacji bez Rejestracji konta Klienta. 6. Każdy kto przekaże FMS swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania. 7. FMS chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. 8. FMS zobowiąże wszelkie podmioty, którym powierzy dane osobowe Klienta do wdrożenia stosownych zabezpieczeń tych danych. § 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W przypadku powstania sporu Strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo KPP 2. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji i sądownictwa polubownego. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 3. FMS zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie Rezerwacje przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu dokonywania Rezerwacji przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 3 dni od dnia opublikowania na EPETY.PL .FMS poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie FMS w terminie 7 dni od dnia poinformowania go o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji nowej treści Regulaminu przez Klienta skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług droga elektroniczną. 3/1 Rezerwacja może zostać anulowana w każdym momencie bez podania przyczyny. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2023r

WYBÓR KOLORU/SMAKU PRODUKTU JEST WYŁĄCZNIE PROŚBĄ OSOBY REZERWUJĄCEJ O REZERWACJE WYBRANEGO PRODUKTU W DANEJ WERSJI KOLORYSTYCZNEJ/SMAKOWEJ. TOWAR MOŻE RÓŻNIĆ SIĘ PARAMETRAMI TAKIMI JAK KOLOR/SMAK W WYPADKU BRAKU PRODUKTU W WYBRANYM WARIANCIE KOLORYSTYCZNYM/SMAKOWYM ORAZ BRAKU KONTAKTU Z OSOBĄ SKŁADAJĄCĄ REZERWACJĘ.

bottom of page